Поиск авиабилетов Визы

Ìîñêâà - Áóðãàñ - Ìîñêâà

Êàëåíäàðü àâèàðåéñîâ â Áîëãàðèþ èç Ìîñêâû.Ïðè êîìáèíàöèè ðåéñîâ Âàðíà - Áóðãàñ âàì îïëà÷èâàåòñÿ òðàíôåð 25 åâðî

ÀÂÃÓÑÒ ÑÅÍÒßÁÐÜ
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ
1 2 3 4 5 6 7       1 2 4 5
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29 30    

  - Äàòû âûëåòà ÷àðòåðíûìè ðåéñàìè äî Áóðãàñà

- Äàòû âûëåòà ÷àðòåðíûìè ðåéñàìè äî Âàðíû

  - Äàòû âûëåòà ÷àðòåðíûìè ðåéñàìè äî Âàðíû è Áóðãàñà
Äàòà ñàìîëåò êîìïàíèÿ ïîðò âûëåòà âðåìÿ âûëåòà ïîðò ïðèëåòà âðåìÿ ïðèëåòà

29 àâãóñòà, 05, 12, 26 ñåíòÿáðÿ

Áîèíã-757 ÂÈÌ
ðåéñ NN 7481/82
Äîìîäåäîâî - 18:10 Áóðãàñ - 19:30
 Áóðãàñ - 21:00 Äîìîäåäîâî 00:15+1

02 è 16 ñåíòÿáðÿ

Áîèíã-757 ÂÈÌ
ðåéñ NN 7481/82
Äîìîäåäîâî - 16:40 Áóðãàñ -18:00
 Áóðãàñ - 19:30 Äîìîäåäîâî -22:50


Ìîñêâà- Âàðíà - Ìîñêâà

Äàòà ñàìîëåò êîìïàíèÿ ïîðò âûëåòà âðåìÿ âûëåòà ïîðò ïðèëåòà âðåìÿ ïðèëåòà

29 àâãóñòà, 05 è 19 ñåíòÿáðÿ

ÁÎÈÍÃ 757 ÂÈÌ
ðåéñ
NN 7479
Äîìîäåäîâî
- 09:50 Âàðíà - 11:10
ÁÎÈÍÃ 757

ÂÈÌ

ðåéñ NN 7480

Âàðíà
- 12:40 Äîìîäåäîâî  -15:50

26 àâãóñòà, 09 ñåíòÿáðÿ

ÁÎÈÍÃ 757

ÂÈÌ

NN 7479

Äîìîäåäîâî
- 16:40 Âàðíà - 18:00
ÁÎÈÍÃ 757

ÂÈÌ

ðåéñ NN 7480

Âàðíà
- 19:30 Äîìîäåäîâî  -22:50

Îáúÿâëåíèå:

Èç Íîâîñèáèðñêà 1 ðàç â äâå íåäåëè áóäóò ëåòàòü ÷àðòåðû:
1) Íà Áóðãàñ ñ 15 06ÿ (ïî ñðåäàì). Îêîí÷àíèå ïðîãðàììû 7 09òÿáðÿ.
2) Íà Âàðíó ñ 24 06ÿ (ïî ïÿòíèöàì). Îêîí÷àíèå ïðîãðàììû 2 09òÿáðÿ

Ïðîãðàììà ÷àðòåðîâ èç Ìèíñêà

29.08 ïîíåäåëüíèê Ò-5 BRU 8447/48 07.00 09.00 10.00 12.00 Âàðíà 9
08.09 ÷åòâåðã Ò-5 BRU 8447/48 07.00 09.00 10.00 12.00 Âàðíà 10
19.09 ïîíåäåëüíèê Ò-6 BRU 8447/49 07.ÿíâ 09.ÿíâ 10.ÿíâ 12.ÿíâ Âàðíà 11Ãðàôèê ÷àðòåðíûõ ðåéñîâ ïî ìàðøðóòó Ìèíñê - Áóðãàñ - Ìèíñê

Äàòà ¹ Âðåìÿ âûëåòà (ïðèëåòà) Òèï Äåíü Êîë-âî
âûïîë. ðåéñà ETA ETD ETA ETD ÂÑ íåäåëè äíåé/íî÷åé
21.08 BRU 07.35 09.35 10.30 12.30 ÒÓ 154 âîñêðåñåíüå 11/10
  8439/8440              
31.08 BRU 07.35 09.35 10.30 12.30 ÒÓ 154 ñðåäà 11/10
  8439/8440              
10.09 BRU 07.35 09.35 10.30 12.30 ÒÓ 154 ñóááîòà 12/11
  8439/8440              
21.09 BRU 07.35 09.35 10.30 12.30 ÒÓ 154 ñðåäà  
  8439/8440              

Ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ÷àðòåðíûõ ðåéñîâ ïî ìàðøðóòó Ìèíñê - Âàðíà -Ìèíñê

Äàòà ¹ Âðåìÿ âûëåòà (ïðèëåòà) Òèï Äåíü Êîë-âî
Âûïîë. ðåéñà ETA ETD ETA ETD ÂÑ íåäåëè äíåé/íî÷åé
21.08 BRU 14.00 16.00 17.00 19.00 ÒÓ 154 âîñêðåñåíüå 11/10
  8441/8442              
31.08 BRU 14.00 16.00 17.00 19.00 ÒÓ 154 ñðåäà 11/10
  8441/8442              
10.09 BRU 14.00 16.00 17.00 19.00 ÒÓ 154 ñóááîòà 12/11
  8441/8442              
21.09 BRU 14.00 16.00 17.00 19.00 ÒÓ 154 ñðåäà  
  8441/8442              


Çàåçäû: 15 äíåé, 14 íî÷åé Ìèíñê-Âàðíà-Ìèíñê

24.08 ñðåäà Ò-5 BRU 8447/48 07.00 09.00 10.00 12.00 Âàðíà
7.09 ñðåäà Ò-5 BRU 8447/48 07.00 09.00 10.00 12.00 Âàðíà
19.09 ïîíåäåëüíèê Ò-5 BRU 8447/48 07.00 09.00 10.00 12.00 Âàðíà